Disclaimer

Algemene voorwaarden betreffende het gebruik van deze website

Het gebruik van deze website Zonnesteen van Anima Cura vzw en Anima Vera NV (hierna “Anima Cura en Anima Vera”) of de websites van met Anima Cura en Anima Vera verbonden ondernemingen (hierna de “website Zonnesteen”) impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van alle onderstaande algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden”). Indien u een of meer Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, verzoeken wij u de Zonnesteen-website niet te gebruiken.

Het gebruik van de Zonnesteen-website, alle informatie die u rechtstreeks of onrechtstreeks via de Zonnesteen-website verkrijgt, en alle al dan niet vertrouwelijke informatie die u op de Zonnesteen-website communiceert, vallen onder uw eigen risico en zijn uw volledige en exclusieve verantwoordelijkheid.

Doel van de website

De Zonnesteen-website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening van Anima Cura en Anima Vera. De informatie op deze site is van algemene aard en is niet aangepast aan concrete omstandigheden. De informatie mag niet als een persoonlijk of professioneel advies worden beschouwd.

Hyperlinks

Indien links met andere sites tot stand worden gebracht, zijn Anima Cura en Anima Vera niet aansprakelijk voor de links, de inhoud of andere kenmerken van deze andere websites. Anima Cura en Anima Vera hebben immers geen enkele controle over de links, de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Al wie gebruikmaakt van deze zoekengines of links dient er zich bewust van te zijn dat internet informatie kan bevatten die onwettig, onrechtmatig of schadelijk kan zijn, en erkent dat Anima Cura en Anima Vera geenszins in staat zijn toezicht uit te oefenen op eventueel onwettelijke, onrechtmatige of schadelijke informatie die via internet wordt verspreid; Anima Cura en Anima Vera kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op de website.
Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Anima Cura en Anima Vera is het niet toegestaan om op een website een hyperlink aan te brengen die de bezoekers naar de Zonnesteen-website leidt.

Intellectuele rechten

Anima Cura en Anima Vera zijn de eigenaar van de inhoud van de Zonnesteen-website en van de teksten, merken, logo’s, tekeningen en afbeeldingen die erop voorkomen.  De reproductie, de weergave, de overdracht, de distributie en de opslag is verboden, behoudens voorafgaande, schriftelijke toestemming van Anima Cura en Anima Vera. De toelating om op de Zonnesteen-website te surfen, impliceert geenszins dat u een licentie wordt toegekend op het geheel of een gedeelte van deze elementen.

Aansprakelijkheid

De Zonnesteen-website wordt u ter beschikking gesteld in de staat waarin deze zich bevindt. Ondanks voortdurende inspanningen kunnen Anima Cura en Anima Vera geen enkele garantie bieden met betrekking tot de toegankelijkheid van de Zonnesteen-website, de volledigheid en nauwkeurigheid van de gegevens, de geschiktheid ervan voor een bepaald doel of het ontbreken van virussen of andere schadelijke elementen. Anima Cura en Anima Vera kunnen bovendien, op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de Zonnesteen-website weigeren. Anima Cura en Anima Vera kunnen in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit:

  • het gebruik van de Zonnesteen-website of de gegevens die erop terug te vinden zijn;
  • de toegangsweigering tot de Zonnesteen-website;
  • de onmogelijkheid om de Zonnesteen-website te gebruiken.

Indien deze uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Anima Cura en Anima Vera strijdig zou worden bevonden met de wettelijke bepalingen, dan zal de aansprakelijkheid van Anima Cura en Anima Vera beperkt zijn tot het wettelijk toegelaten maximum.

Privacy

Persoonlijke informatie, zoals naam, voornaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer worden uitsluitend op vrijwillige basis geleverd. Wij gebruiken deze informatie om vragen en aanvragen om nadere informatie te beantwoorden. Anima Cura en Anima Vera bezorgen noch verkopen uw persoonlijke gegevens aan derden, noch geheel, noch gedeeltelijk. Anima Cura en Anima Vera zullen met betrekking tot deze gegevens optreden in overeenstemming met de Belgische wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van de Zonnesteen-website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgische recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Antwerpen en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Over Anima Cura en Anima Vera

Deze website is gemaakt en wordt beheerd door Anima Cura vzw, Zandvoortstraat 27, 2800 Mechelen, RPR Mechelen 0480.262.143 en Anima Vera NV, Zandvoorstraat 27, 2800 Mechelen, RPR Mechelen 0452.357.718. De foto’s op deze website zijn niet-bindend.

Anima Cura vzw/Anima Vera NV – Copyright © 2014 – All rights reserved